next up previous contents
Next: Bayesilainen päättely Up: Johdanto Previous: Mitä ovat Markov Chain

Mihin tarvitaan MCMC-menetelmiä? 

Simo Särkkä
8/23/1999