LCE Kotisivu

Vanhojen S-114 kurssien kuvaukset

Kurssilista

Uudet opintojaksot


S-114.100 Laskennallinen tiede (3 ov) L

27+27 (2+2) sl
Opettaja: TkT Laura Juvonen
Sisältö: Tietokoneilla tapahtuvan matemaattisen mallinnuksen perusteet ja menetelmät luonnon ja tekniikan prosessien tarpeisiin. Numeerinen interpolointi, käyrän sovitus, integrointi ja optimointi. Datan analyysi ja suodatus. Lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen. Monte Carlo ja molekyylidynamiikka -menetelmien perusteet. Tietokoneharjoituksia.
Suorittaminen: Tietokoneharjoitukset (50%) ja lopputentti (50%).
Kirjallisuus: Luentomonisteet (ensisijainen). Numerical mathematics and computing, 4th edition, W. Cheney and D. Kincaid, Brooks/Cole (1999).
Esitiedot: Matematiikan peruskurssit S1-S3. Jonkin ohjelmointikielen hallinta on suositeltavaa (lähinnä FORTRAN tai C)


S-114.101 Kognitiivinen neurotiede (3 ov) L

sl 1.pl
Opettaja: prof. Iiro Jääskeläinen
Sisältö: Perehdyttää opiskelijat keskushermoston toimintaan: hermosolu aivojen laskennallisena perusyksikkönä, välittäjäain­eet, hermoston plastisiteetti, kognitiivisen neurotieteen tutkimus­menetelmät, aivokäyttöliittymät, neuroinformatiikka, sekä havaitseminen ja kognitio keskushermostollisina prosesseina.
Suorittaminen: Tentti.
Kirjallisuus: Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind, 2nd Ed. Gazzaniga MS, Ivry RB, Mangun GR.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.790.


S-114.102 Philosophy of technology (2 cr) L (Connet)

kl
Opettaja: Henri Kynsilehto, FM Jussi Naukkarinen (Tampereen yliopisto)
Sisältö: Kurssilla määritetään joitakin teknologiaan liittyviä filosofisia ongelmia. Tämän jälkeen tutustutaan muutamaan vaikutusvaltaiseen teknologiaa käsittelevään filosofiseen teoriaan. Lopuksi haetaan mainituista teorioista ratkaisuja teknologianfilosofisiin ongelmiin, ja arvioidaan kriittisesti mainittuja teorioita. Kurssilla käsitellään myös joitakin konkreettisia ajankohtaisia kysymyksiä. Kurssi kuuluu Virtuaaliyliopisto Connetin tarjontaan. Sen järjestää Tampereen yliopisto.
Lisätietoja: Kurssi pidetään seuraavan kerran keväällä 2005. Lisätietoja kurssin kotisivulta.


S-114.150 Tietokonesimulaatio tekniikassa ja taloudessa (2-4 ov) LV

sl & kl
Vastaava opettaja: prof. Jouko Lampinen, akatemiaprof. Kimmo Kaski
Sisältö: Vaihtuva-alainen kurssi tietokonesimulaatiosta ja -mallinnuksesta etenkin informaatiotekniikan ja talouden aloilta.
Suorittaminen: Tentti tai laajahko ohjelmatyö.


S-114.155 Yrityspeli (2 ov) L

4 + 32 (periodi) kl
Opettaja: TkT, KTT Juuso Töyli
Sisältö:Peli antaa osallistujille kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen eri toiminnoista ja niiden välisistä riippuvuuksista sekä tarjoaa mahdollisuuden strategisen ja operatiivisen johtamisen ja kas­vun hallinnan harjoitteluun. Yrityspeli mahdollistaa liikkeenjohdollisten kykyjen koettelun oppirahoja maksamatta, sekä tiimityöskentelyn harjoittelemisen aikapaineen alla.
Suorittaminen: Neljän opiskelijan muodostamat yritykset kilpailevat toisiaan vastaan samassa pelissä. Päätökset tehdään mikroluokassa, ohjattujen pelisessioiden aikana. Kaikkien osallistujien läsnäolo jokaisessa pelisessiossa välttämätön. Kurssin suoritukseen kuuluu pelin lisäksi oman yrityscasen kirjallinen alku- ja loppuraportti.
Kirjallisuus: Pelin virtuaalimaailman kuvaus jaetaan avausluennolla
Esitiedot: TU-22.101, TU-22.113, TU-22.130 (tai TU-22.132 ja TU-22.150), lisäksi suositellaan: TU-91.108, TU-22.144. Yrityspeli on teollisuustalouden kokoava opintojakso, jonka suorittamista suositellaan opintojen loppuvaiheessa.
Vastaava kurssi TU-22.164.


S-114.200 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi I (4 ov) L

40+27 (3+2) sl
Opettaja: prof. Jouko Lampinen
Sisältö: Opintojaksolla perehdytään epälineaarisiin tilastollisiin mallinnusmenetelmiin. Pääpaino kurssilla on neurolaskentaan perustuvissa menetelmissä ja niiden suhteessa muihin tilastollisiin mallinnusmenetelmiin. Tavoitteena on antaa teoreettiset ja käytännön valmiudet neuroverkkomallien suunnitteluun ja analysointiin.
Suorittaminen: tentti ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: Kokoelma kurssin yhteydessä ilmoitettuja artikkeleita, ja C. Bishop, Neural networks for pattern recognition, Oxford Press, 1995
Esitiedot: Neuraalilaskennan peruskurssi Tik-61.161 suositellaan.


S-114.202 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi II (2-5 ov) L V

27+27 (2+2) kl
Opettaja: prof. Jouko Lampinen
Sisältö: Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain.Kurssin tavoitteena on antaa lisensiaattitasoista opetusta laskennalliseen tekniikkaan liittyvästä aihepiiristä. Kurssi voi olla luento- tai seminaarimuotoinen.
Suorittaminen: Opintojakson suoritustavasta sovitaan erikseen vuosittain.
Kirjallisuus: Oppikirja tai kokoelma artikkeleita, ilmoitetaan kurssin alussa.


S-114.204 Havaitsemisen mallintaminen (3 ov) L

27 +27 (2+2) kl
Opettajat: prof. Jouko Lampinen, dos. Aapo Hyvärinen, PhD Kaisa Tiippana
Sisältö: Kurssilla tarkastellaan ihmisen havaitsemisen mekanismeja ja niiden mallintamista. Kurssilla käsitellään lähinnä visuaalista havaitsemista ja mm. todennäköisyysteoriaan perustuvia malleja, joiden avulla aisti-informaatio ja kontekstiin liittyvät odotukset voidaan yhdistää havainnoksi.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa.
Esitiedot: Perustiedot ihmisen näköjärjestelmän toiminnasta suositeltavia (esim. S-114.780 tai Tfy-99.247).


S-114.210 Laskennallisen tekniikan ohjelmatyöt (2 ov) L

0+30 sl & kl
Vastaava opettaja: prof. Jouko Lampinen
Sisältö: Opintojakso koostuu laskennallisen tekniikan aihepiiriin liittyvistä harjoitustöistä.
Kirjallisuus: Työmonisteet


S-114.215 Laskennallisen tekniikan erikoistyö (2-5 ov)

0+30 sl & kl
Opettajat: akatemiaprof. Kimmo Kaski, prof. Jouko Lampinen, prof. Mikko Sams ja prof. Jukka Tulkki
Sisältö: Opintojakso koostuu laskennallisen tekniikan aihepiiriin liittyvästä erikoistyöstä.
Suorittaminen: Suunnittelu ja toteutus työkohtaisen valvojan opastuksella, loppuraportti.
Kirjallisuus: Työmonisteet


S-114.220 Laskennallisen tieteen tutkijaseminaari (2-4 ov) L V

sl & kl
Vastaava opettaja: prof. Jouko Lampinen
Sisältö: Vuosittain vaihtuva aihe liittyen johonkin ajankohtaiseen laskennallisen tekniikan alan tutkimusongelmaan.
Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen ja seminaariesitelmien pitäminen.


S-114.230 Yksilöllisiä laskennallisen tekniikan opintoja (1-6 ov) L V

sl&kl
Opettaja: prof. Jouko Lampinen, akatemiaprof. Kimmo Kaski, TkT Jukka Heikkonen, Ph.D. Antti Kuronen
Sisältö: Yksilöllisten opintojen sisällöstä ja laajuudesta sovitaan vastaavan opettajan kanssa etukäteen.
HUOM: Tämän kurssin korvaa kurssi S-114.4230


S-114.240 Laskennallisen tekniikan seminaari (2 ov) V

27 + 0 (2 + 0) kl
Opettaja: dos Mika Ala-Korpela
Sisältö: Seminaarin tarkoituksena on antaa harjoitusta esitelmän laatimisessa, sen pitämisessä ja esittämisen kritiikissä. Sisällöstä ilmoitetaan tarkemmin ennen opintojakson alkua.
Suorittaminen: Seminaariesitelmät, kirjallinen versio esitelmästä. Ei tenttiä.


S-114.245 Laskennallisen tekniikan laboratorioseminaari (1-2 ov) LV

sl & kl
Opettaja: prof. Jouko Lampinen, prof. Jukka Tulkki, prof. Mikko Sams, akatemiaprof. Kimmo Kaski
Sisältö: Seminaarissa käsitellään Laskennallisen tekniikan laboratorion tutkimusaloihin liittyviä aiheita. Kurssi on pääasiallisesti tarkoitettu laboratorion jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.
Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen (1 ov) ja seminaariesitelmän pitäminen (1 ov).


S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi (4 ov) L

40+27 (3+2) kl
Opettaja: Ph.D. Mikko Karttunen
Sisältö: Kurssilla perehdytään stokastisiin simulointimenetelmiin ja niiden sovellutuksiin painottuen erilaisten kuljetus- ja kasvatusilmiöiden mallintamiseen.
Suorittaminen: Kurssin suoritus koostuu laskuharjoituksista ja lopputyöstä. Osallistujamäärästä riippuen osa laskuharjoituksista voidaan korvata seminaariesityksellä.
Kirjallisuus: D.W.Heermann: Computer Simulation Methods in Theoretical Physics, K.Binder, D.W.Heermann: Monte Carlo Simulation in Statistical Physics, D.Frenkel, B.Smit: Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications, A.Kersch, W.J. Mokoroff: Transport Simulation in Microelectronics, Springer-Verlag 1995.
Esitiedot: Statistisen fysiikan perusteet.


S-114.260 Molekyylilaskenta (4-6 ov) L

sl tai kl
Opettaja: Ph.D. Mikko Karttunen
Sisältö: Molekyyilmallinnukseen perusteet, kvanttimekaaniset mallit, empiiriset voimakenttämallit, molekyylidynamiikan ja Monte Carlon menetelmän käyttö, minimointimenetelmät molekyylilaskennassa, konformaatioanalyysi, molekyylimallinnuksen käyttö uusien molekyylien ja lääkeaineiden suunnittelussa, ja molekyylilaskennan tulevaisuuden haasteita.
Suorittaminen: Luennot, harjoitukset ja tentti (4 ov), tai luennot harjoitukset, tentti ja projektityö (6 ov)
Kirjallisuus: Andrew R. Leach, Molecular Modeling: Principles and Applications, sekä luentomuistiinpanot
Esitietovaatimukset: Laskennallisen tieteen erikoiskurssi (S-114.250), laskennallinen fysiikka tai vastaavat tiedot. Statistisen mekaniikan ja termodynamiikan perustiedot.


S-114.270 Laskennallinen solubiologia (3-6 ov) L

sl tai kl (Ei luennoida lukuvuonna 2003-2004)
Opettaja: TkT Mikko Karttunen
Sisältö: Kurssilla käsitellään erilaisia solubiologian mallintamismenetelmiä, pääpaino on solun dynamiikassa. Muita aiheita ovat ionikanavat, solun ionitasapainon mallinnus, solujenvälisen tiedonsiirto, entsymaattinen säätely, molekyylimoottorit.
Materiaali: C.P. Fall, E.S. Marland, J.M. Wagner, J.J. Tyson: Computational Cell Biology ja luentomuistiinpanot.
Esitiedot: suositellaan Matematiikka I-III ja Laskennallisen tieteen peruskurssi S-114.100.


S-114.300 Topical Lectures on Information Theory and Modeling (2 ov) L

8+27
Teacher: prof. Jorma Rissanen, IBM Research Division
Contents: The course is aimed, first, at providing a brief but self-containing account of the basic notions in information theory. Then, modern theory of coding is discussed with special attention to universal coding. This is of fundamental interest not only to data compression but also to modeling and statistical inference in general. Finally, the link of these ideas with the theories of Kolmogorov and stochastic complexities is discussed.
Literature: To be announced.
Requirements: Attendance in the lectures, excercises. The dates and schedule of the course will be announced later.


S-114.310 Mallintamisen ja informaatioteorian perusteet (2 ov) L

18+6 (3+1) sl
Opettaja: DI Tommi Nykopp
Sisältö: Opintojakso antaa valmiudet informaatioteorian soveltamiseen mallintamisessa keskittyen malliluokan valinnan, mallin parametrien optimaalisen lukumäärän ja parametriarvojen määrittämisen ongelmiin. Opintojaksolla perehdytään tarvittavaan informaatioteoriaan ja erilaisiin informaatioteoriaan pohjautuviin mallinnusperiaatteisiin.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: T.M Cover and J.A. Thomas: Elements of Information Theory. Y Sakamoto, M. Ishiguro and G. Kitagawa: Akaike Information Criterion Statistics, J. Rissanen: Stochastical Complexity in Statistical Inquiry, ja muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus.
Esitiedot: Tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan perusteet


S-114.325 Fysiikka III (ES) (2 ov)

27+27 (2+2) sl
Opettaja: prof. Jukka Tulkki
Sisältö: Klassisen tilastollisen mekaniikan ja termodynamiikan perusteet. Kineettisen kaasuteorian alkeita. Kvanttistatistiikan perusteet.
Suorittaminen: Välikokeet ja tentti.


S-114.326 Fysiikka IV (ES) (3 ov)

27+27 (2+2) kl
Opettaja: prof. Jukka Tulkki
Sisältö: Atomi- molekyyli- ja kiinteän aineen fysiikan perusteet.
Suorittaminen: Välikokeet ja tentti.


S-114.401 Puolijohteiden kvanttirakenteet (4 ov) L

27+27 (2+2) kl
Opettaja: prof. Jukka Tulkki ja N.N.
Sisältö: Energiatilojen kvantittuminen kerrospuolijohteissa, Kohn-Luttinger teoria, fotonien absorptio ja emissio, ei-lineaariset optiset ominaisuudet, jännitetyt puolijohderakenteet.
Suorittaminen: Tentti, laskuharjoitukset ja harjoitustyö.


S-114.402 Physics of Optical Communications Networks (3 ov) L

26+6 autumn (not lectured in 2004-2005)
Teacher: N.N.
Contents: The requirements that WDM and future all-optical networks set for technology and components. The limits and potential given by physics to the development of optical communications networks. All-optical networks. Optical nonlinearity in fibers and switches. Photonic crystals and other novel materials. Ultrafast switching and routing. Optical processing.
Requirements: Examination, or mid-term and end-term examinations.
Literature: T.E. Stern and K. Bala: Multiwavelength Optical Networks - A Layered Approach, Addison-Wesley 1999; R. Ramaswami and K.N. Sivarajan: Optical Networks - A Practical Perspective, Morgan Kaufmann Publishers 1998; G.P. Agrawal: Nonlinear Fiber Optics, Academic Press 1995.
Prerequisites: (recommended) S-108.199 or S-38.164.


S-114.425 Fysiikka III (Sf) (4 ov)

27+27 (4+2) sl
Opettaja: prof. Jukka Tulkki
Sisältö: Kineettisen teorian, klassisen tilastollisen fysiikan, termodynamiikan ja kvanttistatiikan perusteet, faasimuutokset, fluktuaatiot, kohina sekä entropian käsite tilastollisessa fysiikassa ja informaatioteoriassa.
Suorittaminen: Välikokeet ja tentti.
Kurssi S-114.325 voidaan täydentää kurssiksi S-114.425 erillisellä kirjallisella kuulustelulla.


S-114.426 Fysiikka IV (Sf) (4 ov)

27+27 (4+2) kl
Opettaja: prof. Jukka Tulkki
Sisältö: Atomi- molekyyli- ja kiinteän aineen fysiikan perusteet. Johdatus kvanttimekaniikan formaaliin teoriaan ja kiinteän aineen elektronivyömalleihin.
Suorittaminen: Välikokeet ja tentti.
Kurssi S-114.326 voidaan täydentää kurssiksi S-114.426 erillisellä kirjallisella kuulustelulla.


S-114.500 Solubiosysteemien perusteet (3 ov) L

42+0 (3+0) sl
Opettaja: FT Peter Engelhardt ja vierailevia asiantuntijoita
Sisältö: Opintojakso antaa perusteet solubiosysteemien toimintaan keskittyen genomiikkaan (geenit, DNA ja RNA) ja proteomiikkaan (proteiinien synteesi ja rakenne ja vuorovaikutukset).
Suorittaminen: Tentti
Kirjallisuus: Carl Branden and John Tooze: Introduction to Protein Structure, Garland Publishing, 1999. Muu kirjallisuus ilmoitetaan luentojen alussa.


S-114.501 Johdatus bioinformaatioteknologian opiskeluun (2 ov)

sl + kl
Opettaja: eri opettajia
Sisältö: Yleisinformaatio korkeakoulusta ja ylioppilaskunnasta sekä tutustuminen oman koulutusohjelmaan, sen rakenteeseen sekä bioinformaatioteknologian eri osa-alueisiin. Sisältö vaihtelee vuosittain.
Suorittaminen: Osallistuminen luennoille, vierailuihin ja tutor­tapaamisiin, kirjastonkäyttöharjoitus, oman opintosuunnitelman laatiminen.
Kirjallisuus: Opetusohjelma ja opinto-opas.


S-114.502 Bioinformaatioteknologian seminaari (2 ov) V

sl + kl (luennoidaan ensi kertaa 2005-2006)
Opettaja: N.N.
Sisältö: Seminaari käsittelee vuosittain ajankohtaista bioinformaatioteknologian aluetta.
Suorittaminen: Opiskelija tekee sovitusta aiheesta seminaari-työn, esittelee sen seminaarissa ja osallistuu seminaari-istun­toihin, opponointi.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan seminaarin alussa.


S-114.503 Bioinformaatioteknologian tutkijaseminaari (2 ov) L

sl + kl (luennoidaan ensi kertaa 2006-2007)
Opettaja: N.N.
Sisältö: Seminaari ajoittuu diplomityövaiheeseen. Sen voi suorittaa myös erikoistyövaiheessa tai muun tutkimusprojektin aikana. Seminaarissa käsitellään tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin laadintaa. Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman omasta tutkimustyöstään ja esittelee sen seminaarissa. Työn edetessä opiskelija esittelee työtään 2-4 kertaa. Lopuksi opiskelija pitää esitelmän valmiista työstä. Jokainen opponoi seminaarin kuluessa jonkun toisen työtä.
Suorittaminen: Osallistuminen seminaari-istuntoihin, tutkimussuunnitelman laadinta, oman tutkimustyön esitteleminen eri vaiheissa, opponointi.


S-114.504 Molekyyli- ja solubiologian perusteet (4 ov)

sl (kurssi tullaan järjestämään 2004-2005, mutta eri koodilla. Asiasta tiedotetaan myöhemmin. )
Opettaja: N.N.
Sisältö: Opintojaksoon kuuluu luentoja, laboratoriotöitä ja harjoituksia. Opintojakso käsittelee seuraavia aiheita: vesi ja vesiliuokset, proteiinit, kalvot, entsymologia, nukleiinihappojen rakenteet ja pakkautuminen, periytyminen ja DNA:sta proteiiniksi, hiilihydraatit, biomolekyylien tutkimusmenetelmiä, soluorganellit, metabolia ja bioenergetiikka, molekyylimallitus biotieteissä, soluväliaine ja kudokset, biomolekyylien ja solun toiminnan säätely, genomit ja proteomit, biomolekyylitietokannat.
Suorittaminen: Tentti
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa


S-114.510 Laskennallinen systeemibiologia (3 ov) L

27+13 (2+1) kl
Opettaja: TkT Jukka Heikkonen
Sisältö: Opintojaksossa käsitellään keskeisimpiä systeemibiologian laskennallisia menetelmiä liittyen geenikartoitukseen, DNA ja RNA sekvenssien ja mikrosirujen analysointiin (genomiikka) ja proteiinien rakenteeseen (proteomiikka).
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö
Esitiedot: S-114.500
Kirjallisuus: Joao Setubal: Introduction to Biological Computing. Muu kirjallisuus ilmoitetaan luentojen alussa.


S-114.520 Laskennallisen systeemibiologian erikoistyö (2-5 ov) L

0+30 sl&kl
Opettaja: TkT Jukka Heikkonen, FT Peter Engelhardt, prof. Kimmo Kaski
Sisältö: Opintojakso koostuu laskennallisen rakennebiologian aihepiiriin liittyvästä erikoistyöstä.
Kirjallisuus: Työmonisteet.


S-114.530 Ihmisen ja koneen vuorovaikutus (2 ov) L

28 + 0 (4 + 0) sl
Opettaja: dos., FT Mika Ala-Korpela
Sisältö: Biologisten eliöiden ja koneiden informaatiojärjestelmien rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutusta, ihmisen anatomiaa, fysiologiaa ja hermoston toimintaa, ihmisen ja koneen älykkyys, implantit ja keinoelimet, systeemibiologian perusteita, molekylaarisen bioteknologian perusteita, kantasolut ja uudet lääketieteelliset hoitomuodot, tulevaisuuden käyttöliittymiä, robotit, oppivat ja älykkäät järjestelmät kuluttajatuotteissa, uusia tieteellisiä saavutuksia - esim. ajatusohjaus ja keinosilmä, alueen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, elokuvia, tulevaisuuden kuvia ja eettistä pohdintaa.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: Luentomateriaali ja erikseen ilmoitettavat artikkelit / viitteet.
Kirjat: Cyborg - the man-machine, Marie O'Mahony ja Inhimillinen kone - konemainen ihminen, Eero Hyvönen (toim.).


S-114.601 Bayesilaisen mallintamisen perusteet (3 ov) L

27+27 (2+2) sl
Opettaja: TkT Aki Vehtari
Sisältö: Bayesilainen todennäköisyysteoria ja bayesilainen päättely. Bayesilaiset mallit ja mallien analysointi. Laskennalliset menetelmät, Markov-ketju Monte Carlo.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: Gelman, Carlin, Stern & Rubin: Bayesian Data Analysis, Second edition, sekä luennolla ilmoitettu materiaali.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.600.


S-114.610 Bayesilaisen mallintamisen erikoiskurssi 2-5 ov L

kl
Opettajat: TkT Aki Vehtari, DI Toni Tamminen
Sisältö: Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain. Kurssin tavoitteena on antaa lisensiaattitasoista opetusta bayesilaiseen mallintamiseen liittyvästä aihepiiristä. Kurssi voi olla luento- tai seminaarimuotoinen.
Suorittaminen: Opintojakson suoritustavasta sovitaan erikseen vuosittain.
Kirjallisuus: Oppikirja tai kokoelma artikkeleita, ilmoitetaan kurssin alussa.
Esitiedot: Bayesilaisen mallintamisen perusteet.


S-114.710 Puheen havaitseminen ja tuottaminen (4 ov) L

24 +30 kl (ei järjestetä lukuvuonna 2004-2005)
Opettaja: N.N.
Sisältö: Jaksossa perehdytään puheen neurokognitiivisiin mekanismeihin ja puheteknologiaan. Kurssiin liittyvissä harjoitustöissä tehdään puheeseen liittyviä laboratoriokokeita ja analysoidaan niiden tuloksia.
Suorittaminen: Essee, harjoitustyöraportit ja harjoitukset.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.770.


S-114.720 Kommunikaatio ja kognitio-tutkijaseminaari (1-4 ov) LV

sl tai kl
Opettaja: N.N.
Sisältö: Vuosittain vaihtuva aihe liittyy johonkin ajankohtaiseen alan tutkimusongelmaan. Jakso voidaan pitää yhteisenä muiden laboratorioiden opetuksen kanssa.
Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen ja seminaariesitelmien pitäminen.
Kirjallisuus: Esitellään opetuksen yhteydessä.


S-114.730 Kommunikaation ja kognition mallintaminen (2 ov) LV

sl tai kl
Opettaja: N.N.
Sisältö: Vuosittain vaihtuva aihe liittyy johonkin ajankohtaiseen alan tutkimusongelmaan.
Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja seminaariesitelmien pitäminen ja mahdolliset harjoitustyöt.
Kirjallisuus: Esitellään opetuksen yhteydessä.


S-114.740 Kommunikaation ja kognition erikoiskurssi (2 ov) L V

sl tai kl
Opettaja: N.N.
Sisältö: Vuosittain vaihtuva aihe liittyy johonkin ajankohtaiseen alan tutkimusongelmaan.
Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja seminaariesitelmien pitäminen.
Kirjallisuus: Esitellään opetuksen yhteydessä.


S-114.745 Kognitiivisen tieteen ja teknologian erikoistyö (2-5 ov)

sl & kl
Opettajat: akatemiaprof. Mikko Sams, ma. prof. Iiro Jääskeläinen, tutkija Kaisa Tiippana, tutkija Jyrki Tuomainen, tutkija Michael Frydrych
Sisältö: Kognitiivisen tieteen ja teknologian aihnepiiriin liittyvä erikoistyö.
Suorittaminen: Sovitaan valvovan opettajan kanssa.
Kirjallisuus: Sovitaan valvovan opettajan kanssa.


S-114.750 Yksilöllisiä kommunikaation ja kognition opintoja (1-6 ov) LV

Opettajat: prof. Mikko Sams, akatemiaprof. Kimmo Kaski, prof. Jouko Lampinen, prof. Jukka Tulkki, tutkija Jukka Heikkonen, tutkija Christina Krause, tutkija Kaisa Tiippana, tutkija Jyrki Tuomainen, tutkija Michael Frydrych, prof. Kari-Jouko Räihä
Sisältö: Yksilöllisten opintojen sisällöstä ja laajuudesta sovitaan vastaavan opettajan kanssa etukäteen.


S-114.760 Emootiot ja kommunikaatio (4 ov) L

27+30 kl
Opettaja: N.N., N.N.
Sisältö: Jaksossa perehdytään ihmisen emootioihin, sosiaalis-emotionaalisen kommunikaation mekanismeihin ja näiden tietojen hyödyntämiseen ihminen-tietokone käyttöliittymissä. Kurssiin liittyvissä harjoitustöissä tehdään emootioihin ja sosiaaliseen kommunikaatioon liittyviä laboratoriokokeita ja analysoidaan niiden tuloksia ja keskustellaan tulosten merkityksestä.
Suorittaminen: Tentti, harjoitukset.
Kirjallisuus: Oatley, K. and Jenkins, J.M.: Understanding emotions, Cambridge MA: Blackwell Publishers, 1996 tai uudempi painos, sekä opetuksen yhteydessä ilmoitettava materiaali.


S-114.771 Muisti ja oppiminen 2 ov L

sl & kl
Opettaja: ma.prof. Iiro Jääskeläinen
Suorittaminen: Suoritustavasta sovitaan vastaavan opettajan kanssa.
Sisältö: Kurssilla perehdytään syvällisesti ihmisen muistijärjestelmiin ja niiden keskushermostolliseen perustaan. Sensorinen muisti, työmuisti ja tarkkaavaisuus, pitkäkestoinen muisti. Episodinen muisti ja semanttinen muisti. Muistin häiriöt. Muistin hermosolu ja hermoverkko malleja.


S-114.772 Mentaaliset ja muut representaatiot (3-5 ov) L (Connet)

sl
Opettaja: Esko Marjomaa
Sisältö: The course is a multidisciplinary introduction to the theories of representation. It covers philosophical, psychological, and computational aspects of the area. The idea is the following one: In the beginning of the course we have two initial mind maps (see below). A new mind map (or two) will be constructed during the course. In a word, we shall apply problem-based social knowledge construction.
Lisätietoja: Kurssi kuuluu Virtuaaliyliopisto Connetin tarjontaan. Sen järjestää Joensuun yliopisto.


S-114.780 Havaitseminen ja toiminta (4 ov) L

24 +30 sl
Opettaja: PhD Kaisa Tiippana, N.N.
Sisältö: Ihmisen kuulo- ja näköhavaintoihin liittyvät perusilmiöt ja -mekanismit, aistien yhteistoiminnan ja motoristen toimintojen perusteet, havaitsemisen tutkimuksessa käytettävien keskeisten tekniikoiden perusperiaatteet.
Suorittaminen: Tentti, harjoitukset.
Kirjallisuus: E. Bruce Goldstein (1999): Sensation and Perception (5. tai uudempi painos), New York: Brooks Cole Publishing ja opetuksen yhteydessä annettava materiaali.


S-114.801 Neuroinformatiikka (3 ov) L

sl (ei luennoida 2003-2004)
Opettaja: ma.prof. Iiro Jääskeläinen
Sisältö: Johdatus neuroinformatiikan osa-alueisiin. Informaatioteknologian hyödyntäminen neurotieteissä. Tilastollinen mallintaminen neuroinformatiikassa. Tietokannat neuroinformatiikassa ja interoperabiliteetti. Neuroinformatiikan sovellusalueet.
Suorittaminen: Kurssi suoritetaan joko luentopohjaisena tai seminaarityöskentelynä.
Kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali


S-114.811 Laskennallinen neurotiede 3 ov L

sl & kl
Opettaja: ma.prof. Iiro Jääskeläinen
Suorittaminen: Suoritustavasta sovitaan vastaavan opettajan kanssa.
Sisältö: Kurssilla perehdytään laskennallisten menetelmien käyttämiseen hermosolujen, hermosolujoukkojen ja hermostollisten systeemien toiminnan kvantitatiivisessa mallintamisessa.


Tästä sivusta vastaa www@lce.hut.fi Sivua on viimeksi päivitetty 12.08.2005
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/kurssit_vanhat.html