LCE Kotisivu

S-114 kurssien kuvaukset

Huom: Tätä sivua ei enää ylläpidetä. Uusille BECS-opetussivuille pääsee täältä.

Kurssilista

Vanhoja opintojaksoja


S-114.1100 Laskennallinen tiede (5 op)

28 + 28 (2 + 2) sl
Opettaja: opettava tutkija, dos., FT Mika Ala-Korpela
Sisältö: Tietokoneavusteisen matemaattisen mallintamisen perusteet luonnontieteissä ja tekniikassa; esim. kvanttimekaaninen mallinnus, elektronirakenteet ja voimakentät, spektroskopisen datan analyysi, simulaatiomenetelmät, Lattice-Boltzmann –mallinnus, geenien ja proteiinien analyysi, kompleksiset vuorovaikutusverkostot. Keskeisiä menetelmiä ja algoritmeja; esim. interpolointi ja ekstrapolointi, integrointi ja optimointi, lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen, käyrän sovitus, viivanmuotosovitus, epälineaariset mallit, datan tilastollisia peruskäsitteitä, Fourier-muunnos ja sen sovelluksia, Monte Carlo –mallinnus, molekyylidynamiikka. Tietokoneharjoituksia.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyöt.
Kirjallisuus: Luentomateriaali ja erikseen ilmoitettavat artikkelit / viitteet. Kirjat: Numerical mathematics and computing, 4th edition, W. Cheney, D. Kincaid, Brooks/Cole (1999) ja Numerical Recipes (in C++ / Fortran), The Art of Scientific Computing. W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery, Cambridge University Press, Second Edition (1992, 2002).
Esitiedot: Matematiikan peruskurssit S1-S3. Jonkin ohjelmointikielen hallinta on suotavaa (lähinnä C tai Fortran).
HUOM: Korvaa kurssin S-114.100


S-114.1310 Mallintamisen ja informaatioteorian perusteet (3 op)

I-II
Opettaja: DI Janne Ojanen
Sisältö: Opintojakso antaa valmiudet informaatioteorian soveltamiseen ja mallintamiseen keskittyen malliluokan valinnan, mallin parametrien optimaalisen lukumäärän ja parametri arvojen määrittämisen informaatioteoriaan pohjautuviin mallinnusperiaatteisiin.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: T.M. Cover and J.A. Thomas: Elements of Information Theory. Y. Sakamoto, M. Ishiguro Statistical Inquiry, ja muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus.
Esitiedot: Tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan perusteet.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.310.


S-114.1327 Fysiikka III (EST) (6 op)

(4 + 4) III-IV
Opettaja: prof. Jukka Tulkki ja prof. Ilkka Tittonen
Sisältö: Aineen mikrorakenteen fysiikan perusteet. de Broglie aallonpituus, Planckin fotonihypoteesi, Schrödingerin yhtälöt, vetyatomi, elektronin spin, Paulin kieltosääntö, kvanttistatistiikkaa, mustan kappaleen säteily, elektronitilat molekyyleissä ja kiinteässä aineessa, johtavuus ja hilavärähtelyt.
Suorittaminen: Tentti tai välikokeet + laskuharjoitukset.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssit S-114.325 ja S-114.326.


S-114.1427 Modernin fysiikan tietokoneharjoitukset (Sf) (2 op)

(2 + 4) III-IV
Opettaja: prof. Jukka Tulkki ja prof. Ilkka Tittonen
Sisältö: Aineaaltodynamiikka ja Ehrenfestin teoreema, johdatus kvanttimekaniikan operaattoriformalismiin ja kvanttimekaniikan postulaatit, molekyylien ja kiinteän aineen elektronirakenmolekylberäteen laskentamenetelmät, elektronitilat metallien ja puolijohteiden kvanttirakenteissa, johtavuus ballistisissa aaltoputkissa.
Suorittaminen: Kurssi suoritetaan osallistumalla laskuharjoituksiin ja tekemällä tietokoneharjoitukset
HUOM: S-114.1327 ja S-114.1427 yhdessä korvaavat opintojaksot S-114.425 ja S-114.426.


S-114.1710 Kognitiivinen neurotiede (4-5 op)

I periodi
Opettaja: ma. prof. Iiro Jääskeläinen
Sisältö: Perehdyttää opiskelijat ihmisen kognitiivisiin prosesseihin (tarkkaavaisuus, muisti, havaitseminen, toiminnan ohjaus ja emootiot) sekä niiden keskushermostollisiin mekanismeihin. Hermosolu aivojen laskennallisena perusyksikkönä, plastisiteetti, välittäjäaineet. Lisäksi tutustutaan systeemisen neurotieteen tutkimusmenetelmiin ja neurotieteen sovelluksiin.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitukset.
Kirjallisuus: Gazzaniga, Ivry and Mangun (2002): Cognitive Neuroscience, The Biology of the Mind (2. painos) sekä opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssit S-114.790 ja S-114.101.


S-114.2240 Laskennallisen tekniikan seminaari (3 op)

III-IV
Opettaja: dos Mika Ala-Korpela
Sisältö: Seminaarin tarkoituksena on antaa harjoitusta esitelmän laatimisessa, sen pitämisessä ja esittämisen kritiikissä. Sisällöstä ilmoitetaan tarkemmin ennen opintojakson alkua. Suorittaminen: Seminaariesitelmät, kirjallinen versio esitelmästä. Ei tenttiä.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.240.


S-114.2500 Solubiosysteemit (5 op)

I-II
Opettaja: FT Peter Engelhardt ja vierailevia asiantuntijoita
Sisältö: Opintojakso antaa perusteet solubiosysteemien toimintaan keskittyen genomiikkaan (geenit, DNA ja RNA), proteomiikkaan (proteiinien synteesi ja rakenne ja vuorovaikutukset) soluaineenvaihduntaan ja signalointiin.
Suorittaminen: Tentti, harjoitukset.
Kirjallisuus: Alberts et al. Molecular Biology of The Cell, 4th ed, Garland Science, 2002, ch. 4-8.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.500.


S-114.2502 Bioinformaatioteknologian seminaari (2-3 op)

V I-II, III-IV
Opettaja: N.N.
Sisältö: Seminaari käsittelee vuosittain ajankohtaista bioinformaatioteknologian aluetta.
Suorittaminen: Opiskelija tekee sovitusta aiheesta seminaarityön, esittelee sen seminaarissa ja osallistuu seminaari-istuntoihin, opponointi.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan seminaarin alussa.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.502.


S-114.2503 Bioinformaatioteknologian tutkijaseminaari (2-3 op)

I-II, III-IV
Opettaja: N.N.
Sisältö: Seminaari ajoittuu diplomityövaiheeseen. Sen voi suorittaa myös erikoistyövaiheessa tai muun tutkimusprojektin aikana. Seminaarissa käsitellään tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin laadintaa. Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman omasta tutkimustyöstään ja esittelee sen seminaarissa. Työn edetessä opiskelija esittelee työtään 2-4 kertaa. Lopuksi opiskelija pitää esitelmän valmiista työstä. Jokainen opponoi seminaarin kuluessa jonkun toisen työtä.
Suorittaminen: Osallistuminen seminaari-istuntoihin, tutkimussuunnitelman laadinta, oman tutkimustyön esitteleminen eri vaiheissa, opponointi.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.503.


S-114.2505 Bioinformaatioteknologian tutkijaseminaari (2-3 op)

I-II, III-IV
Opettaja: N.N.
Sisältö: Seminaari ajoittuu diplomityövaiheeseen. Sen voi suorittaa myös erikoistyövaiheessa tai muun tutkimusprojektin aikana. Seminaarissa käsitellään tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin laadintaa. Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman omasta tutkimustyöstään ja esittelee sen seminaarissa. Työn edetessä opiskelija esittelee työtään 2-4 kertaa. Lopuksi opiskelija pitää esitelmän valmiista työstä. Jokainen opponoi seminaarin kuluessa jonkun toisen työtä.
Suorittaminen: Osallistuminen seminaari-istuntoihin, tutkimussuunnitelman laadinta, oman tutkimustyön esitteleminen eri vaiheissa, opponointi.


S-114.2510 Laskennallinen systeemibiologia (5 op)

III-IV
Opettaja: TkT Jukka Heikkonen
Sisältö: Opintojaksossa käsitellään keskeisimpiä systeemibiologian laskennallisia menetelmiä liittyen geenikartoitukseen, DNA ja RNA sekvenssien ja mikrosirujen analysointiin (genomiikka) ja proteiinien rakenteeseen (proteomiikka).
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: Joao Setubal: Introduction to Biological Computing. Muu kirjallisuus ilmoitetaan luentojen alussa.
Esitiedot: S-114.500
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.510.


S-114.2601 Bayesilaisen mallintamisen perusteet (5 op) L

I-II
Opettaja: dos. TkT Aki Vehtari
Sisältö: Bayesilainen todennäköisyysteoria ja bayesilainen päättely. Bayesilaiset mallit ja mallien analysointi. Laskennalliset menetelmät, Markov-ketju Monte Carlo.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: Gelman, Carlin, Stern & Rubin: Bayesian Data Analysis, Second edition, sekä luennolla ilmoitettu materiaali.
Esitiedot: Tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskun perusteet.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.601.


S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta (4-6 op)

II periodi
Opettaja: dos. Kaisa Tiippana
Sisältö: Ihmisen näkö- ja kuulohavaintoihin liittyvät perusilmiöt ja -mekanismit, aistien yhteistoiminnan ja motoristen toimintojen perusteet, havaitsemisen tutkimuksessa käytettävien keskeisten tekniikoiden perusperiaatteet.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitukset.
Kirjallisuus: E. Bruce Goldstein (1999): Sensation and Perception (5. tai uudempi painos), New York: Brooks Cole Publishing ja opetuksen yhteydessä annettava materiaali.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.780.


S-114.2730 Emootiot ja kommunikaatio (6 op)

III
Opettaja: FT Jari Kätsyri, DI Mikko Viinikainen, tekn.yo. Katri Koskentalo
Sisältö: Kurssissa perehdytään ihmisen emootioihin, sosiaalisemotionaalisen kommunikaation mekanismeihin ja näiden tietojen hyödyntämiseen ihminen-tietokone käyttöliittymissä. Kurssiin liittyvissä harjoitustöissä tehdään emootioihin ja sosiaaliseen kommunikaatioon liittyviä laboratoriokokeita ja analysoidaan niiden tuloksia ja keskustellaan tulosten merkityksestä
Suorittaminen: Tentti, harjoitukset. Kirjallisuus:Oatley, K. and Jenkins, J.M.: Understanding emotions, Cambridge MA: Blackwell Publishers, 1996 tai uudempi painos, sekä opetuksen yhteydessä ilmoitettava materiaali.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.760.


S-114.2740 Puheen havaitseminen ja tuottaminen (6 op)

IV
Opettaja: FT Riikka Möttönen
Sisältö: Kurssilla perehdytään puheen neurokognitiivisiin mekanismeihin. Kurssiin liittyvissä harjoitustöissä puheeseen liittyviä laboratoriokokeita ja analysoidaan niiden tuloksia.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitukset.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.710.


S-114.2750 Muisti ja oppiminen (3 op)

IV
Opettaja: N.N.
Sisältö: Kurssilla perehdytään syvällisesti ihmisen muistijärjestelmiin ja niiden keskushermostolliseen perustaan. Sensorinen muisti, työmuisti ja tarkkaavaisuus, pitkäkestoinen muisti. Episodinen muisti ja semanttinen muisti. Muistin häiriöt. Muistin hermosolu- ja hermoverkkomalleja.
Suorittaminen: Tentti.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.771.


S-114.2801 Neuroinformatiikka (5 op)

I tai II tai III tai IV
Opettaja: N.N.
Sisältö: Johdatus neuroinformatiikan osa-alueisiin. Informaatioteknologian hyödyntäminen neurotieteissä. Tilastollinen mallintaminen neuroinformatiikassa. Tietokannat neuroinformatiikassa ja interoperabiliteetti. Neuroinformatiikan sovellusalueet.
Suorittaminen: Kurssi suoritetaan joko luentopohjaisena tai seminaarityöskentelynä.
Kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.801.


S-114.3155 Yrityspeli (3 op)

III
Opettaja: TkT, KTT Juuso Töyli
Sisaltö: Peli antaa osallistujille kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen eri toiminnoista ja niiden välisistä riippuvuuksista sekä tarjoaa mahdollisuuden strategisen ja operatiivisen johtamisen ja kasvun hallinnan harjoitteluun. Yrityspeli mahdollistaa liikkeenjohdollisten kykyjen koettelun oppirahoja maksamatta, sekä tiimityöskentelyn harjoittelemisen aikapaineen alla.
Suorittaminen: Neljän opiskelijan muodostamat yritykset kilpailevat toisiaan vastaan samassa pelissä. Pääkset tehdään mikroluokassa, ohjattujen pelisessioiden aikana. Kaikkien osallistujien läsnäolo jokaisessa pelisessiossa välttämätön. Kurssin suoritukseen kuuluu pelin lisäksi oman yrityscasen kirjallinen alku- ja loppuraportti.
Kirjallisuus: Pelin virtuaalimaailman kuvaus jaetaan avausluennolla.
Lisätietoja: Myös koodilla T-124.5600.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.155/TU-22.164.


S-114.3200 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi I (6 op) L

I-II
Opettaja: prof. Jouko Lampinen
Sisältö: Opintojaksolla perehdytään epälineaarisiin tilastollisiin mallinnusmenetelmiin. Pääpaino kurssilla on neurolaskentaan perustuvissa menetelmissä ja niiden suhteessa muihin tilastollisiin mallinnusmenetelmiin. Tavoitteena on antaa teoreettiset ja käytännön valmiudet neuroverkkomallien suunnitteluun ja analysointiin.
Kirjallisuus: Kokoelma kurssin yhteydessä ilmoitettuja artikkeleita, ja C. Bishop, Neural networks for pattern recognition, Oxford Press, 1995
Esitiedot: T-61.261 suositellaan.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.200.


S-114.3215 Laskennallisen tekniikan erikoistyö (3-8 op)

I-IV
Opettaja: akatemiaprof. Kaski, prof. Lampinen, akatemiaprof. Sams, prof. Tulkki
Sisältö: Opintojakso koostuu laskennallisen tekniikan aihepiiriin liittyvästä erikoistyöstä.
Kirjallisuus: työmonisteet
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.215.


S-114.3250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi (6 op) L

IV
Opettaja: Ph.D. Mikko Karttunen
Sisältö: Kurssilla perehdytään stokastisiin simulointimenetelmiin ja niiden sovellutuksiin painottuen erilaisten kuljetus- ja kasvatusilmi öiden mallintamiseen.
Suorittaminen: Kurssin suoritus koostuu laskuharjoituksista ja lopputyöstä. Osallistujamäärästä riippuen osa laskuharjoituksista voidaan korvata seminaariesityksellä.
Kirjallisuus: D.W.Heermann: Computer Simulation Methods in Theoretical Physics; K.Binder&D.W.Heermann: Monte Carlo Simulation in Statistical Physics, D.Frenkel&B.Smit: Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications; A.Kersch&W.J. Mokoroff: Transport Simulation in Microelectronics, Springer-Verlag 1995.
Esitiedot: Statistisen fysiikan perusteet.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.250.


S-114.3401 Puolijohteiden kvanttirakenteet (5 op) L

III-IV (parittomina vuosina)
Opettajat: prof. Jukka Tulkki ja N.N.
Sisältö: Energiatilojen kvantiuminen kerrospuolijohteissa, Kohn- Luttinger teoria, fotonien absorptio ja emissio, ei-lineaariset optiset ominaisuudet, jännitetyt puolijohderakenteet.
Suorittaminen: Tentti, laskuharjoitukset ja harjoitustyö.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.401.


S-114.3520 Laskennallinen systeemibiologian erikoistyö (3-7 op)

III-IV
Opettaja: TkT Jukka Heikkonen, FT Peter Engelhardt, prof. Kimmo Kaski
Sisältö: Opintojakso koostuu laskennallisen rakennebiologian aihepiiriin liittyvästä erikoistyöstä.
Suorittaminen: Erikoistyö.
Kirjallisuus: Työmonisteet.
Lisätietoja: S-114.520


S-114.3530 Ihmisen ja koneen vuorovaikutus (4 op)

III-IV
Opettaja: dos. FT Mika Ala-Korpela
Sisältö: Biologisten eliöiden ja koneiden informaatiojärjestelmien rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutusta, ihmisen anatomiaa, fysiologiaa ja hermoston toimintaa, ihmisen ja koneen älykkyys, implantit ja keinoelimet, systeemibiologian perusteita, molekylaarisen bioteknologian perusteita, kantasolut ja uudet lääketieteelliset hoitomuodot, tulevaisuuden käyttöliittymiä, robotit, oppivat ja älykkäät järjestelmät kuluttajatuotteissa, uusia tieteellisiä saavutuksia - esim. ajatusohjaus ja keinosilmä, alueen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, elokuvia, tulevaisuuden kuvia ja eettistä pohdintaa.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: Luentomateriaali ja erikseen ilmoitettavat artikkelit / viitteet.
Kirjat: Cyborg - the man-machine, Marie O'Mahony ja Inhimillinen kone - konemainen ihminen, Eero Hyvönen (toim.).
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.530.


S-114.3760 Elektroenkefalografian mittauskurssi (6 op) L

II periodi
Opettaja: Laura Kauhanen ja prof Christina Krause
Sisältö: Elektroenkefalografia (EEG) ja sen sovellukset aivotutkimuksessa. Luennoilla käsitellään EEG:llä mitattavien signaalien syntymekanismeja aivoissa ja EEG:n mittausperiaatteita. Lisäksi perehdytään joihinkin EEG:n sovelluksiin. Kurssin pääpaino on EEG-mittauksiin ja tulosten analysointiin tutustuminen käytännössä. Harjoituksissa tehdään EEG-kokeita ja analysoidaan tuloksia pienryhmissä.
Suorittaminen: Luentoraportit, harjoitukset.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa.
Esitiedot: S-114.1710 Kognitiivinen neurotiede tai vastaavat tiedot.
Lisätietoja: Kurssi järjestetään yhdessä Helsingin yliopiston kognitiotieteen oppiaineen kanssa.


S-114.3812 Laskennallinen neurotiede (6 op)

II (parillisina vuosina)
Opettaja: TkT Harri Valpola, TkT Jarmo Hurri (Helsingin yliopisto)
Sisältö: Kurssilla perehdytään laskennallisten menetelmien käyttämiseen hermosolujen, hermosolujoukkojen ja hermostollisten systeemien toiminnan kvantitatiivisessa mallintamisessa.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö
Kirjallisuus: Dayan, P., Abbot, L. F.: Theoretical Neuroscience (MIT Press, 2001)
Lisätietoja: Luennoidaan englanniksi. Korvaa S-114.3811, S-114.811.


S-114.4150 Kompleksiset verkot (3-6 op) L

I-II tai III-IV
Opettaja: prof. Jouko Lampinen, akatemiaprof. Kimmo Kaski
Sisältö: Vaihtuva-alainen kurssi tietokonesimulaatiosta ja - mallinnuksesta etenkin informaatiotekniikan ja talouden aloilta.
Suorittaminen: Tentti tai laajahko ohjelmatyö.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.150


S-114.4202 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi II (3-6 op) LV

III-IV
Opettaja: prof. Jouko Lampinen
Sisältö: Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain. Kurssin tavoitteena on antaa lisensiaattitasoista opetusta laskennalliseen tekniikkaan liittyvästä aihepiiristä. Kurssi voi olla luento- tai seminaarimuotoinen.
Suorittaminen: Suoritustavasta sovitaan erikseen vuosittain.
Kirjallisuus: Oppikirja tai kokoelma artikkeleita, ilmoitetaan kurssin alussa.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.202.


S-114.4204 Näkemisen mallintaminen (5 op) L

III-IV
Opettajat: prof. Jouko Lampinen, dos. Kaisa Tiippana, dos. Aapo Hyvärinen (Helsingin yliopisto)
Sisältö: Kurssilla tarkastellaan ihmisen näköhavaitsemisen mekanismeja ja niiden mallintamista. Kurssin painopiste on visuaalisen piirreirrotuksen ja esineiden havaitsemisen malleissa.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyöt.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa.
Esitiedot: Perustiedot differentiaali- ja todennäköisyyslaskennasta sekä algebrasta. Perustiedot ihmisen näköjärjestelmän toiminnasta suositeltavia (esim. Havaitseminen ja toiminta tai Ihmisaivojen rakenne ja toiminta tai Fysiologia-kurssit).
Lisätietoja: Luennoidaan englanniksi. Järjestetään yhdessä Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.204.


S-114.4220 Laskennallisen tieteen tutkijaseminaari (3-6 op) L V

I-II, III-IV
Opettaja: prof. Jouko Lampinen (vastaava)
Sisältö: Vuosittain vaihtuva aihe liittyy johonkin ajankohtaiseen laskennallisen tekniikan alan tutkimusongelmaan.
Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen ja seminaariesitelmien pitäminen.
Lisätietoja: järjestetään tarvittaessa sekä I-II että III-IV periodeilla.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.220.


S-114.4230 Yksilöllisiä laskennallisen tekniikan opintoja (1-8 op) L V

voi suorittaa millä tahansa periodilla
Opettajat: prof. Jouko Lampinen, akat.prof. Kimmo Kaski, prof. Jukka Tulkki, dos. Mika Ala-Korpela; PhD Riku Linna; FT Riikka Möttönen; TkT Jari Saramäki; dos. Kaisa Tiippana; TkT, KTT Juuso Töyli; TkT Harri Valpola; dos. Aki Vehtari.
Sisältö: Yksilöllisten opintojen sisällöstä ja laajuudesta vastaavan opettajan kanssa etukäteen.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.230


S-114.4245 Laskennallisen tekniikan laboratorioseminaari (2- 3 op) L V

I-IV
Opettaja: prof. Jouko Lampinen, prof. Jukka Tulkki, akatemiaprof. Mikko Sams, akatemiaprof. Kimmo Kaski
Sisältö: Seminaarissa käsitellään laskennallisen tekniikan laboratorion tutkimusaloihin liittyviä aiheita. Kurssi on pääasiallisesti tarkoitettu laboratorion jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.
Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen (1 ov) ja seminaariesitelmä n pitäminen (1 ov).
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.245


S-114.4260 Molekyylilaskenta (5-8 op) L

I-II tai III-IV
Opettaja: Ph.D. Mikko Karttunen
Sisältö: Molekyylimallinnuksen perusteet, kvanttimekaaniset mallit, empiiriset voimakenttämallit, molekyylidynamiikan ja Monte Carlon menetelmän käyttö, minimointimenetelmät molekyylilaskennassa, konformaatioanalyysi, molekyylimallinnuksen käyttö uusien molekyylien ja lääkeaineiden suunnittelussa, molekyylilaskennan tulevaisuuden haasteita.
Suorittaminen: Luennot, harjoitukset ja tentti: 4 ov. Luennot, harjoitukset, tentti ja projektityö: 6 ov.
Kirjallisuus: A.R.Leach: Molecular Modeling: Principles and Applications sekä luentomuistiinpanot.
Esitiedot: S-114.250, laskennallinen fysiikka tai vastaavat tiedot. Statistisen mekaniikan ja termodynamiikan perustiedot.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.260.


S-114.4270 Laskennallinen solubiologia (5-7 op) L

I-II tai III-IV
Opettaja: N.N.
Sisältö: Kurssilla käsitellään erilaisia solubiologian mallintamismenetelmiä, pääpaino ollen solun dynamiikassa. Muita aiheita ovat ionikanavat, solun ionitasapainon mallinnus, solujenvälisen tiedonsiirto, entsymaattinen säätely, molekyylimoottorit.
Kirjallisuus: Luentomuistiinpanot. Kurssi perustuu suurelta osin kirjaan Computational Cell Biology, C.P. Fall et al. Esitiedot: suositellaan Matematiikka I-III ja Laskennallisen tieteen peruskurssi (S114.100)
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.27


S-114.4610 Bayesilaisen mallintamisen erikoiskurssi (1-8 op) L

III-IV
Opettaja: dos. TkT Aki Vehtari
Sisältö: Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain. Kurssin tavoitteena on antaa lisensiaattitasoista opetusta bayesilaiseen mallintamiseen
liittyvästä aihepiiristä. Kurssi voi olla luento- tai seminaarimuotoinen.
Suorittaminen: Opintojakson suoritustavasta sovitaan erikseen vuosittain.
Kirjallisuus: Oppikirja tai kokoelma artikkeleita, ilmoitetaan kurssin alussa.
Esitiedot: Bayesilaisen mallintamisen perusteet.


S-114.4612 Bayesilaisen mallintamisen erikoiskurssi II (1-8 op) L V

I tai II tai III tai IV
Opettaja: dos. Aki Vehtari
Sisältö: Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain. Kurssin tavoitteena on antaa lisensiaattitasoista opetusta bayesilaiseen mallintamiseen liittyvästä aihepiiristä. Kurssi voi olla luento- tai seminaarimuotoinen.
Suorittaminen: Opintojakson suoritustavasta sovitaan erikseen vuosittain.
Kirjallisuus: Oppikirja tai kokoelma artikkeleita, ilmoitetaan kurssin alussa.
Esitiedot: Bayesilaisen mallintamisen perusteet


S-114.4761 Kommunikaation ja kognition erikoiskurssi (1-6 op) L V

I tai II tai III tai IV
Opettaja: N.N.
Sisältö: Vuosittain vaihtuva aihe liittyy johonkin ajankohtaiseen alan tutkimusongelmaan.
Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja seminaariesitelmien pitäminen.
Kirjallisuus: Esitellään opetuksen yhteydessä.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.740.


S-114.4762 Kommunikaatio ja kognitio -tutkijaseminaari (1-6 op) L V

I tai II tai III tai IV
Opettaja: N.N.
Sisältö: Vuosittain vaihtuva aihe liittyy johonkin ajankohtaiseen alan tutkimusongelmaan. Jakso voidaan pitää yhteisenä muiden laboratorioiden opetuksen kanssa. Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen ja seminaariesitelmien pitäminen.
Kirjallisuus: Esitellään opetuksen yhteydessä.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.720.


S-114.4771 Kognitiivisen tieteen ja teknologian erikoistyö (3-7 op)

I tai II tai III tai IV
Opettajat: akatemiaprof. Mikko Sams, ma. prof. Iiro Jääskeläinen ,tutkija Kaisa Tiippana, tutkija Jari Kätsyri
Sisältö: Kognitiivisen tieteen ja teknologian aihnepiiriin liittyvä erikoistyö.
Suorittaminen: Sovitaan valvovan opettajan kanssa.
Kirjallisuus: Sovitaan valvovan opettajan kanssa.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.745.


S-114.4772 Yksilöllisiä kommunikaation ja kognition opintoja (1-9 op) L V

I tai II tai III tai IV
Opettajat: akat. prof. Mikko Sams, akat. prof. Kimmo Kaski, prof. Jouko Lampinen, prof. Jukka Tulkki, dosentti Jukka Heikkonen, ma. prof. Iiro Jääskeläinen, PhD Kaisa Tiippana, PhD Jari Kätsyri, prof. Kari-Jouko Räihä
Sisältö: Yksilöllisten opintojen sisällöstä ja laajuudesta sovitaan vastaavan opettajan kanssa etukäteen.
HUOM: Tämä kurssi korvaa kurssin S-114.750.


S-114.7220 Muisti ja oppiminen (3 op)

jakso 4
Opettaja: N.N.
Sisältö: Kurssilla perehdytään ihmisen muistijärjestelmiin ja niiden keskushermostolliseen perustaan. Sensorinen muisti, työmuisti ja tarkkaavaisuus, pitkäkestoinen muisti. Episodinen muisti ja semanttinen muisti. Muistin häiriöt. Muistin hermosolu- ja hermoverkkomalleja.
Suorittaminen: Tentti.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa.


Tästä sivusta vastaa www@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 23.09.2007
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/kurssit.html