LCE Kotisivu

S-114.780 Havaitseminen ja toiminta L

 

Syksy 2004

Luennot 24 h + harjoitukset 30 h (sl 1. pl)

Sisältö

Eri aistien, niiden yhteistoiminnan ja motoristen toimintojen perusperiaatteet. Kurssiin liittyvissä harjoitustöissä tehdään havaitsemiseen liittyviä laboratoriokokeita ja analysoidaan niiden tuloksia.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ihmisen kuulo- ja näköhavaintoihin liittyviä perusilmiöitä ja -mekanismeja, ymmärtää aistijärjestelmien toiminnan perusteet ja tietää havaitsemisen tutkimuksessa käytettävien tekniikoiden periaatteet.

Luennot

Opettaja:

Kaisa Tiippana (sähköposti: kaisa.tiippana@tkk.fi)

Sisältö:

Kahdeksalla kolmetuntisella luennolla käsitellään seuraavia aihepiirejä:

 1. Havaitseminen: Määritelmiä, tutkimusmenetelmiä.
 2. Näkö: Näköjärjestelmän anatomiaa ja fysiologiaa, kontrastinäkö.
 3. Näkö: Värinäkö, havaintojen vakioisuus, näköhavaintojen jäsentyminen.
 4. Näkö: Tilan ja koon havaitseminen, illuusiot, liikkeen havaitseminen.
 5. Kuulo: Kuulon anatomiaa ja fysiologiaa, äänen korkeuden ja voimakkuuden havaitseminen, kuulohavaintojen jäsentyminen.
 6. Puhe: Puheentuoton anatomiaa ja fysiologiaa, puhesignaalin analyysi, puheen havaitseminen.
 7. Multimodaalisuus: Aistien yhteistoiminta, audiovisuaalisen puheen havaitseminen.
 8. Motoriikka ja toiminta: Havaitsemisen ja toiminnan välinen yhteys, motorisen järjestelmän piirteitä.

Aikataulu:

      Luento 1:   ti 14.9.   klo 8.45-11.00		sali N, päärakennus

      Luento 2:   ma 20.9.   klo 12.15-14.30		sali S1, Sähkö

      Luento 3:   ti 21.9.   klo 8.45-11.00		sali N, päärakennus

      Luento 4:   ma 27.9.   klo 12.15-14.30		sali S1, Sähkö

      Luento 5:   ti 28.9.   klo 8.45-11.00		sali N, päärakennus

      Luento 6:   ti 5.10.   klo 8.45-11.00		sali N, päärakennus

      Luento 7:   ti 12.10.  klo 8.45-11.00		sali N, päärakennus

      Luento 8:   ti 19.10.  klo 8.45-11.00		sali N, päärakennus

Harjoitukset

Opettajat:

Eino Partanen: Harjoitukset 1-3

Jari Kätsyri: Harjoitukset 4-5

Sisältö:

Alla lyhyt kuvaus harjoituksista. Tarkemmat tiedot harjoitusten kotisivulta.

      Harjoitus 1:   Menetelmät

      Harjoitus 2:   Näkö

      Harjoitus 3:   Puhe

      Harjoitus 4:   Artikkelireferaatti

      Harjoitus 5:   Toimiminen koehenkilönä

Harjoitukset ovat pakollisia. Kun ilmoittaudut luennoille, oletus on, että samalla ilmoittaudut harjoituksiin. Harjoituksissa 1-3 käydään läpi kurssin aiheisiin liittyviä demoja ja kokeita. Harjoitus 4 sisältää kurssin aihepiiriin liittyvän tieteellisen artikkelin lukemisen ja referoinnin. Lisäksi on opponoitava toista artikkelia. Harjoituksessa 5 tutustutaan havaitsemisen tutkimukseen toimimalla koehenkilönä; aika sovitaan erikseen.

Kirjallisuus

Kurssikirja:

Goldstein, E. B. Sensation and Perception (5. tai uudempi painos), Brooks/Cole Publishing, New York.
ISBN 0-534-34680-4.

Luentomonisteet:

Kunkin luennon materiaali laitetaan tälle sivulle viimeistään klo 12 edeltävänä maanantaina. Luentomonisteet on tarkoitettu luentojen seuraamisen tueksi, ei itseopiskeluun. Tekijänoikeussyistä luentomonisteet on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kurssille ilmoittautuneet voivat pyytää niitä Kaisa Tiippanalta.

Suoritus

Tentti:

Ke 10.11.2004 klo 16.00-19.00, sali S4, Sähkö. Ilmoittautuminen wwwTopin kautta 3.11.2004 mennessä.

Seuraava tentti ti 11.1.2005 klo 9.00-12.00, salissa B317, Laskennallisen tekniikan laboratorio, Innopoli 2, Tekniikantie 14. Ilmoittautuminen wwwTopin kautta 4.1.2005 mennessä. Ilmoittautumatta tenttiin tulleiden tenttituloksesta vähennetään 3 pistettä.

Tentissä on noin 10 lyhyttä kysymystä. Maksimipistemäärä 50. Tentti perustuu Goldsteinin 5. painoksen lukuihin 1-13 (tai 6. painoksen lukuihin 1-12) sekä luennoilla käsiteltyihin aiheisiin. Pääpaino on Goldsteinissa.

Harjoitukset:

Kurssista saa suoritusmerkinnän vasta kun kaikki harjoitukset on suoritettu. Harjoitukset 1-4 arvostellaan ja niiden suorittaminen vaikuttaa kurssiarvosanaan.

Tentin ja harjoitustyön arvostelu:

Arvosteluasteikko 0-100%.

Kurssiarvosana = 0.7 tentti + 0.3 harjoitukset:


40 % = hylätty
40-49 % = 1
50-59 % = 2
60-69 % = 3
70-79 % = 4
80-100 % = 5

Tulokset 10.11.2004 tentistä ja harjoituksista löytyvät tästä (marras04).
Tulokset 11.01.2005 tentistä ja harjoituksista löytyvät tästä (tammi05).
Sama käyttäjätunnus ja salasana kuin luentomonisteissa. Jos olet palauttanut harjoituksia myöhässä, niiden tulokset tulevat vasta helmikuussa.

Lisätietoja

Kurssi kuuluu kognitiiviseen teknologiaan. Katso myös kognitiivisen teknologian pääainekuvaus sekä koulutusohjelmat ja opintosuunnat, joissa kognitiivisen teknologian voi valita pääaineeksi.

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Ilmoittautuminen wwwTopin kautta. Ilmoittaudu kurssille ilmoittautumalla luennoille. Luennoilla käyminen ei kuitenkaan ole pakollista, mutta harjoitusten suorittaminen on. Ilmoittautuminen suljetaan 21.9.2004.

Linkkejä

Alla aiheeseen liittyviä linkkejä. Otsikot kuvaavat suurin piirtein, mitä linkin kohdalta löytyy.

Kirjaan liittyviä harjoitustehtäviä ym.:

Anatomiaa ja fysiologiaa:

Näkö:

Kuulo ja puhe:

Audiovisuaalinen puhe:

Havaitseminen ja toiminta:

Sanastoa:

Vanhoja tenttejä:


Tästä sivusta vastaa Kaisa Tiippana. Sähköposti: kaisa.tiippana@tkk.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 17.01.2005.
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.780/