LCE Kotisivu

S-114.600 Bayesilaisen mallintamisen perusteet

 

Lyhyt englanti-suomi sanasto

Lyhyt englanti-suomi sanasto kurssin termeistä. Osalle termeistä en tiedä virallista käännöstä ja osalle ei vakiintunutta käännöstä edes ole. Jos tiedät parempia käännöksiä, niin lähetä sähköpostia. Osan termien käännöksistä olen poiminut Antti Penttisen luentokalvoista, Juha Purasen Tilastosanastosanstoprojektista, Petri Koistisen Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan englantilais-suomalaisesta sanastosta.

action toimenpide
aliasing valetoisto
aperiodic jaksoton
assessment arviointi
Bayes factor Bayes-tekijä
Bayes' rule Bayesin kaava
Bayesian bayesilainen
bias harha
bioassay eläinkoe, eliökoe, biotesti
block lohko
bootstrap bootstrap, uudelleenotanta
burn-in sisäänajo
censored sensuroitu
change point muutospiste
chi khii
cluster ryhmä, ryväs, klusteri
cluster analysis ryhmittelyanalyysi
cluster sampling ryväsotanta
coefficient of variation variaatiokerroin
complete data koko data
conditional ehdollinen
confidence interval luottamusväli
conjugate konjugaatti-
conjugate prior konjugaattipriori
consistent johdonmukainen, yhteensopiva, tarkentuva, konsistentti
convergence konvergenssi, suppeneminen
cost kustannus
covariance kovarianssi
covariate kovariaatti, selittävä muuttuja
covariation yhteisvaihtelu
credible interval luottoväli, posterioriväli
cross-validation ristiinvalidointi
cumulative distribution function kertymäfunktio
data data, aineisto (Huom: data on englannin kielessä monikkomuoto; yksikkö on datum)
decision päätös
decision analysis päätösanalyysi
density tiheys(funktio)
dependence riippuvuus
design kaavio, suunitelma
design of experiment koesuunnittelu
deviance devianssi (-2 log p(y|theta))
deviation hajonta
dichotomous dikotoominen (2-arvoinen)
discrepancy poikkeavuusmitta
discrete diskreetti
dispersion hajonta
distribution jakauma
ergodic ergodinen
estimand estimoitava
exchangeability vaihtokelpoisuus
exchangeable vaihdannainen, vaihdettava
expectation odotusarvo
expected utility odotettu hyöty
expected value odotusarvo
experiment koe
experimental design koesuunnitelma, kokeen suunnittelu
frequency frekvenssi
hierarchical hierarkinen
hyperparameter hyperparamteri
hyperprior hyperpriori
hypothesis hypoteesi
identifiability identifioituvuus
identified identifioituva
ignorable datankeuruprosessi joka voidaan jättää mallintamatta
i.i.d. riippumaton ja samoin jakautunut
importance sampling painotuspoiminta
improper epäaito
independence riippumattomuus
inference päättely
information criterion informaatiokriteeri
irreducible pelkistymätön
kurtosis huipukkuus
large sample theory suurten otosten teoria
likelihood uskottavuus
linear lineaarinen
logistic regression logistinen regressio
marginal marginaali-, reuna-
marginal distribution marginaalijakauma, reunajakauma
Markov chain Monte Carlo Markov-ketju Monte Carlo
maximum likelihood estimate suurimman uskottavuuden estimaatti
median mediaani
missing puuttuva
mixture model sekamalli
multiple comparisions monivertailu
multivariate monimuuttujainen, moniulotteinen
nested sisäkkäinen
noninformative ei-informatiivinen
nonlinear epälineaarinen
nonparametric ei-parametrinen
nuisance parameters kiusaparametrit
observational study havaintotutkimus
observed havaittu
observed information havaittu informaatio
odds vedonlyöntisuhde
omnibus monikäyttöinen
order statistic järjestystunnusluku
outcome lopputulos
outlier poikkeava havainto
overdispersed jotakin jakaumaa leveämmin jakautuneet
percentile prosenttipiste, kvantiili
plug-in sijoitus-
pooled yhdistetty
population populaatio
posterior posteriori
precision tarkkuus (=1/varianssi)
prediction ennuste
predictive prediktiivinen, ennustava
prior priori
probability todennäköisyys
probability mass todennäköisyysmassa
proper aito
proposal distribution ehdotusjakauma
quantile kvantiili
quartile kvartiili, neljännespiste
reality check järkevyystarkistus
reference prior viitepriori
rejection sampling hylkäyspoiminta
replicated toistettu
sample näyte, otos , poimia näyte/otos
sample survey otantatutkimus
sampling poiminta, otanta
sampling distribution otantajakauma
sequential peräkkäis-, sekvenssi-
skewness vinous
stability stabiilisuus
statistic otossuure, tunnusluku
stationary distribution tasapainojakauma
stratification ositus
stratified kerrostunut
stratified sampling ositettu otanta
stratum osite
sufficient statistic tyhjentävä tunnusluku
Taylor series expansion Taylorin sarjakehitelmä
test quantity testisuure
thinning ohennus
transient transientti
transition distribution siirtymäjakauma
treatment käsittely
treatment group koeryhmä
truncated katkaistu/typistetty
unbiased harhaton
unbounded rajoittamaton
underidentified ali-identifioituva
utility function hyötyfunktio
utility hyöty
validation tarkistus
variance varianssi


Tästä sivusta vastaa Aki.Vehtari@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 2.12.2003
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.600/contents.html