LCE Homepage

S-114.2730 Emootiot ja kommunikaatio

Harjoitus 2 - Sosiaalisen neurotieteen konferenssi

Toisessa harjoituksessa perehdytään sosiaaliseen neurotieteeseen tutustumalla johonkin alalla tehtyyn artikkeliin ja tekemällä siitä ryhmätyönä posteri eli tieteellinen juliste. Jokainen ryhmä keskittyy yhteen aiheeseen, lukee siitä kirjoitetun tieteellisen artikkelin, keskustelee aiheesta ja koostaa artikkelin pohjalta A1-kokoisen julisteen. Tulokset esitellään viikolla 9 posteri-sessiossa muille ryhmille. Postereita käytetään tässä esitystapana, sillä ne ovat yleisiä tieteellisissä konferensseissa.

Ohjeet

Kunkin ryhmän materiaali koostuu yhdestä artikkelista, jonka kaikki ryhmän jäsenet lukevat läpi ja josta he tämän jälkeen keskustelevat. Artikkelista ei tarvitse ymmärtää kaikkia detaljeja; pääkohtien ymmärtäminen on tärkeintä.

Esitelkää ryhmänne tulokset posterissa, jossa kerrotaan artikkelin tärkeimmät kohdat. Posteri tehdään suomeksi. Muistakaa, että ryhmänne ulkopuoliset eivät ole lukeneet artikkelia, ja heidän tulisi kyetä saamaan käsitys artikkelin sisällöstä.

Ihmiset tulevat katsomaan posterianne melko vähäisen ajan ja lukemaan sitä noin metrin etäisyydeltä. Siksi: käyttäkää riittävän isoa fonttia älkääkä laittako liikaa tekstiä. Havainnollistavia kuvia ja kaavioita kannattaa käyttää. Yrittäkää tehdä posterista mahdollisimman selkeä ja helposti ymmärrettävä.

Posterin koon tulisi olla A1 (tai 2xA2 tai 4xA3 tai 8xA4). Voitte käyttää mitä tahansa haluamaanne ohjelmistoa posterin tekoon. Kuitenkin: posterista on toimitettava pdf-versio kurssin henkilökunnalle (mviinika@lce.hut.fi).

Voitte löytää hyödyllisiä posteri-ohjeita tältä sivulta tai muualta Internetistä.

Posteri-sessio

Posteri-sessio pidetään viikolla 9 Webtopissa mainittuna aikana ja mainitussa paikassa. Jokaisen ryhmäläisen täytyy kyetä esittämään oman ryhmänsä posteri. Esitysaika on 10-15 minuuttia.

Jokaisen ryhmän täytyy tulostaa oma posterinsa (tulostakaa A4:ia, jos tarpeen; omakustanteisesti voi tulostaa myös ATK-keskuksen mankelilla) ja tuoda se mukanaan posteri-sessioon. Lisäksi posterista tulee toimittaa vähintään vuorokausi (so. 24h) ennen posteri-sessiota pdf-versio osoitteeseen mviinika@lce.hut.fi otsikolla "S-114.2730 posteri".

Kiinnitystarvikkeet tarjotaan kurssin henkilökunnan puolesta.

Materiaali

(Ryhmätunnukset ilmoitetaan kullekin opiskelijalle sähköpostitse myöhemmin.)

Ryhmä 1A/2A/3A: Somatic markers and the guidance of behavior

Ryhmä 1B/2B/3B: Neural correlates of processing valence and arousal in affective words

Ryhmä 1C/2C/3C: The neural bases of emotion regulation: Reappraisal and supperssion of negative emotion

Ryhmä 1D/2D/3D: Masked presentations of emotional facial expressions modulate amygdala activity without explicit knowledge

Ryhmä 1E/2E/3E: Both of us disgusted in my insula: The common neural basis of seeing and feeling disgust


This page is maintained by mviinika@lce.hut.fi.
This page has been updated 14.1.2008