LCE Kotisivu

S-114.210 Laskennallisen tekniikan ohjelmatyöt

Työ 1: Tilastollisten mallien muodostus ja vertailu

Johdanto

Työssä on tarkoituksena tutustua epälineaaristen tilastollisten mallinnusmenetelmien vertailuun DELVE-ympäristön avulla ja samalla saada lisää tuntumaa erilaisista malleista ja niiden käytöstä. Esitietoina olisi hyvä olla S-114.200 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi tai vastaavat tiedot.

DELVE:n avulla voidaan helpommin suoritta menetelmien vertailua ajamalla menetelmiä samoilla datoilla ja eri kokoisilla opetusaineistoilla. Delven manuaalin lukeminen ei ole välttämätöntä, mutta helpottaa työn tekemistä.

Malleja ei tarvitse itse toteuttaa (sallitua se on), vaan voit käyttää valmiita ohjelmia ja rutiineja. Matlab-rutiinien kanssa voi pientä Matlab-skriptien koodausta tarvita. Delve-ympäristö on valmiiksi asennetuu ATK-keskuksen alpha-koneisiin hakemistoon /p/edu/s-114.210/delve (hakemistosta löytyy myös Delven manuaalista tiivistetty versio, jossa 2 sivua per A4-arkki).

Työselostuksessa kuvataan lyhyesti (sen verran, mistä käy ilmi, että ymmärretty mitä tehty) valitut menetelmät ja käytetyt parametrit sekä perustellaan menetelmien ja parametrien valintaa lyhyesti. Selostuksessa verrataan myös eri menetelmien suorituskykyä eri kokoisilla opetusaineistoilla ja keskenään. Pohdi myös miksi tulokset ovat sellaisia kuin ovat. Tulokset tulee esittää selkeästi. Ohjeen loppupuolella on esimerkkejä kuvista, joita selostuksessa voi käyttää.

Tulosten vertailua varten on valmiiksi muutamia esimerkki-skriptejä Matlabille. Tulosten vertailuihin myös pohdintaa siitä miksi käyteyt menetelmät tuottavat toisiinsa verrattuna saatuja tuloksia.

Esimerkki vastaavasta syvällisemmästä vertailusta on Radford Nealin Assessing relevance determination methods using DELVE.

Datat

Työssä on yksi regressio-ongelma ja yksi luokitteluongelma.

Menetelmät

Ilmoita tulokset molemille ongelmille vähintään neljällä seuraavista malleista. Voit käyttää myös muita toteutuksia kuin alla on mainittu. Alla mainitut ohjelmat ja Matlab-toolboxit on asenettu ATK-keskuksen jalokiviin.

Vertailupohjana on base-1 menetelmä, joka regresiossa arvaa keskiarvolla (neliösummavirhe S) ja luokittelussa arvaa luokkaa jota on eniten (zero-one virhe Z). Vertaa tuloksiasi myös tätä menetelmää vasten. base-1:n tulokset on valmiiksu ajettu, käytä Delven komentoja tulosten lukemiseen.

Delve

Jotta Delven komennot toimisivat oikein pitää asettaa joitakin ympäristöasetuksia, jotka on helpointa asettaa kommennolla (tcsh/csh)

  source /p/edu/s-114.210/delve/delve_env.csh
  

Tässä työssä tarvittavat Delven oleelliset komennot ovat

mlinkdata
minfo
dinfo
mloss
mstats
mstats2asc
  

minfo, dinfo, mloss ja mstats ovat dokumentoitu Delven manuaalissa.

Levytilan säästämiseksi (census-house 48MB ja letter 15MB) datat vain linkitetään komennolla mlinkdata (normaalisti Delve kopioi datat mgendata-komennolla).

Ajan säästämiseksi mstats2asc-komennolla voi tehdä ascii-tiedoston, joka sisältää tarpeelliset mstats-komennon tuottamat tiedot riveittäin yhden prototehtävän kaikille eri kokoisille opetusainestoille. Tämä helpottaa tietojen siirtoa Matlabiin kuvien piirto varten. Katso mstats2asc -h.

Esimerkki

Seuraava esimerkki näyttää kaikki vaiheet knn-mallien tekoon ja tulosten keruuseen. Tee muut mallisi vastaavasti.

Ympäristö ja data

asetetaan ympäristö

   source /p/edu/s-114.210/delve/delve_env.csh
  

luodaan kotihakemiston alle delve-hakemisto

   mkdir ~/delve
  

luodaan delve-hakemiston alle methods-hakemisto

   mkdir ~/delve/methods
  

luodaan methods-hakemiston alle knn-hakemisto

   mkdir ~/delve/methods/knn
  

linkitetään boston ja letter datat

   cd ~/delve/methods/knn
   mlinkdata boston
   mlinkdata letter
  
Regressiomalli boston-datalle

ajetaan knn boston-datan price-prototehtävälle

   cd ~/delve/methods/knn/boston/price
  

ajot voi tehdä käsin yksitellen, mutta tässä malli skriptistä joka tekee kerralla enemmän. Tiedostoihin cguess.[0-n] talletetaan menetelmän ennusteet. Samalla ajetaan mloss-komento joka laskee kustannukset.

   #!/bin/sh

   PATH=$PATH:/p/edu/s-114.210/knn-cv-1/bin
   export PATH
   for d in std.*
   do
    cd $d
    j=0
    for train in train.*
    do
     nice -10 knn-cv-1 $j
     j=`expr $j + 1`
    done
    mloss -l S
    cd ..
   done
  

yksittäisiä tuloksia voi tarkastella mstats-komennolla

   cd ~/delve/methods/knn/boston/price/std.32
   mstats -l S
  

tuloksia voi vertailla muihin menetelmiin

   mstats -l S -c base-1
  

yhteenvetona datan ja prototehtävän tulokset kaiken kokoisilla opetusaineistoilla tekstitiedostoon, joka helppo lukea Matlabiin

   mstats2asc knn boston price S > E.txt
  
Luokittelumalli letter-datalle

ja vastaavsti samalla tavalla tulokset letter-datan recog-prototehtävälle

   cd ~/delve/methods/knn/letter/recog
  

ajot voi tehdä käsin yksitellen, mutta tässä malli skriptistä joka tekee kerralla enemmän. Tiedostoihin cguess.[0-n] talletetaan menetelmän ennusteet. saman tien ajetaan mloss-komento joka laskee kustannukset.

   #!/bin/sh

   PATH=$PATH:/p/edu/s-114.210/knn-class-1/bin
   export PATH
   for d in std.*
   do
    cd $d
    j=0
    for train in train.*
    do
     nice -10 knn-class-1 -t $train -m l -k 20 -c cguess.$j -p prob.$j test.$j
     j=`expr $j + 1`
    done
    mloss -l Z
    cd ..
   done
  

yksittäisiä tuloksia voi tarkastella mstats-komennolla

   cd ~/delve/methods/knn/letter/recog/std.390
   mstats -l Z
  
tuloksia voi vertailla muihin menetelmiin
   mstats -l Z -c base-1
  
yhteenvetona datan ja prototehtävän tulokset kaiken kokoisilla opetusaineistoilla tekstitiedostoon, joka helppo lukea Matlabiin
   mstats2asc knn letter recog Z > E.txt
  
tulosten tarkastelua Matlabilla

Matlabissa tuloksia voi esittää esim. logxerrbar-funktion avulla.
Luetaan aikaisemmin tehty yhteenvetotiedosto. ja piirretään kuva yhden menetelmän tuloksista (näytetään standardoidut virheet ja hajonnat)

   load E.txt -ascii
   logxerrbar(E(:,1)',E(:,3)',E(:,5)')
  

Luetaan usemman menetelmän tulokset ja tehdään kuva (näytetään standardoidut virheet ja hajonnat) (file2var- ja logxerrbar-funktiot löytyvät hakemistosta /p/edu/s-114.210/matlab)

   figure(1)
   clear E
   E(1,:,:)=file2var('/p/edu/s-114.210/delve/methods/base-1/boston/price/E.txt');
   E(2,:,:)=file2var([getenv('HOME') '/delve/methods/knn/boston/price/E.txt']);
   logxerrbar(E(:,:,1)',E(:,:,3)',E(:,:,5)')
   set(gca,'Ylim',[0 1.1]);
   legend('base-1','knn',3)
   title('Boston price');
   xlabel('Training set size')
   ylabel('Standardized error');
   
   figure(2)
   clear E
   E(1,:,:)=file2var('/p/edu/s-114.210/delve/methods/base-1/letter/recog/E.txt');
   E(2,:,:)=file2var([getenv('HOME') '/delve/methods/knn/letter/recog/E.txt']);
   logxerrbar(E(:,:,1)',E(:,:,2)'*100,E(:,:,4)'*100)
   set(gca,'Ylim',[0 100]);
   legend('base-1','knn',3)
   title('Letter recoginition');
   xlabel('Training set size')
   ylabel('Error %');
  
apuskripti menetelmien ajoon Matlabilla

Tässä esimerkkinä matlab-skripti, jolla base-1 tulokset on tehty.

   method='base-1';
   
   for i=[32 64 128]
    is=num2str(i);
    cd(['~/delve/methods/' method '/boston/price/std.' is]);
    for j=0:7
     js=num2str(j);
     if exist(['train.' js])
      p=file2var(['train.' js]);
      pp=file2var(['test.' js]);
      % v vaihda tähän haluamasi menetelmä v
      guessS=zeros(length(pp),1)+mean(p(:,end));
      % ^ vaihda tähän haluamasi menetelmä ^
      fid = fopen(['cguess.S.' js],'w');
      fprintf(fid,'%f\n',guessS);
      fclose(fid);
     end
    end
   end
   
   for i=[390 780 1560]
    is=num2str(i);
    cd(['~/delve/methods/' method '/letter/recog/std.' is]);
    for j=0:5
     js=num2str(j);
     if exist(['train.' js])
      p=file2var(['train.' js]);
      pp=file2var(['test.' js]);
      % v vaihda tähän haluamasi menetelmä v
      for k=1:26
       s(k)=sum(p(:,end)==k);
      end
      [mm,mi]=max(s);
      guessZ=zeros(length(pp),1)+mi;
      % ^ vaihda tähän haluamasi menetelmä ^
      fid = fopen(['cguess.Z.' js],'w');
      fprintf(fid,'%d\n',guessZ);
      fclose(fid);
     end
    end
   end
  

Jos tässä ohjeessa on virheitä, puutteita tai epäselvyyksiä tai /p/edu/s-114.210-hakemistoon asennetujen ohjelmien käytössä on ongelmia ota yhteyttä Aki.Vehtari@hut.fi, muissa kursiin liittyvissä asioissa ja ongelmissa ota yhteyttä kurssin vastaavaan opettajaan:

Jouko Lampinen
Teknillinen korkeakoulu
Laskennallisen tekniikan laboratorio
PL 9203, 02015 TKK
puh: 451 4827, kän: 050 560 4827
email: Jouko.Lampinen@hut.fi
WWW: http://www.hut.fi/~jlampine/


Tästä sivusta vastaa Aki.Vehtari@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 30.05.2003
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.210/work1/