LCE Kotisivu

S-114.3200 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi

 

Syksy 2009 (6 op/4 ov) L

40 + 27 (3+2) sl

Opettajat:
   Luennot: prof. Jouko Lampinen
   Laskuharjoitukset: DI Miika Toivanen

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään epälineaarisiin tilastollisiin mallinnusmenetelmiin. Pääpaino kurssilla on neurolaskentaan perustuvissa menetelmissä ja niiden suhteessa muihin tilastollisiin mallinnusmenetelmiin. Tavoitteena on antaa teoreettiset ja käytännön valmiudet epälineaaristen mallien suunnitteluun ja analysointiin.

Suorittaminen: tentti ja harjoitustyö.

Kirjallisuus: C. Bishop, Neural networks for pattern recognition, Oxford Press, 1995, sekä kurssilla ilmoitettu materiaali. Kurssikirjaksi käy myös C. Bishopin uudempi kirja Pattern Recognition and Machine Learning soveltuvin osin.

Esitiedot: Neuraalilaskennan peruskurssi Tik-61.161 suositellaan.

Aikataulu: Kurssi luennoidaan I ja II periodeilla


Tärkeät ilmoitukset


Kurssimateriaalia

Bishop's book Kurssin kirjallinen materiaali koostuu valikoiduista osista kirjasta
C. Bishop, Neural networks for pattern recognition, Oxford Press, 1995. sekä ohessa luetelluista artikkeleista.

Kurssilla käsitellään seuraavat luvut. Suluissa olevia lukuja ei käsitellä systemaattisesti, mutta niiden lukeminen on suositeltavaa kertauksen ja kokonaiskuvan vuoksi.

Luennoijalta on saatavissa kirjasta ja alla mainituista artikkeleista kopiot, joista voi omaan käyttöön kopioida halutut osat.

Luentomoniste


On-line materiaalia


Matemaattista taustaa


Oheisluettavaa

Listalle on kerätty kurssin aiheiden kannalta relevantteja linkkejä. Näitä ei ole pakko lukea, mutta niistä voi löytyä lisätietoja tai -selvennystä, ja erityisesti syvemmälle menevää tietoa.


Tenttitulokset, vanhoja tenttejä ja arvosteluasteikko


Kommentteja voit lähettää kurssin luennoitsijalle:

Jouko Lampinen
Teknillinen korkeakoulu
Laskennallisen tekniikan laboratorio
PL 9400, 02015 TKK
puh: 451 4827, kän: 050 560 4827
email: jouko.lampinen@tkk.fi
WWW: http://www.lce.hut.fi/~jlampine/


Tästä sivusta vastaa Jouko.Lampinen@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 3.9.2008
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.3200/